Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Rekonstrukcje i Odbudowy zwana dalej Fundacją działa na podstawie ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.
 1. Nazwa Fundacji to Fundacja Rekonstrukcje i Odbudowy. Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja RiO.
 1. Fundacja została ustanowiona przez Grzegorza Kęsika, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 9 czerwca 2020 r. – Repertorium A nr 1221/2020 sporządzonym przez notariusza – Annę Trusiewicz, w kancelarii notarialnej w Ciechanowie, pl. T. Kościuszki nr 1/3; 06-400 Ciechanów.

§ 2

 1. Siedzibą fundacji jest Ciechanów.
 1. Fundacja jest utworzona na czas nieograniczony.
 1. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 1. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

 1. Celem Fundacji jest działalność na rzecz rekonstrukcji i odbudów budynków historycznych i zabytków oraz budowy nowych obiektów w duchu architektury tradycyjnej. Fundacja ponadto wspiera rozwój architektury tradycyjnej, a także prowadzi działalność obejmującą sferę zadań publicznych, określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w szczególności zadania w zakresie:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

3) rewitalizacji

4) działalności charytatywnej

5) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) prowadzenie profilu Rekonstrukcje i Odbudowy na portalu społecznościowym Facebook.com

2) organizację i udział w imprezach promujących rekonstrukcje, odbudowy oraz architekturę tradycyjną.

3) propagowanie idei rekonstrukcji, odbudów oraz architektury tradycyjnej poprzez konferencje, kursy, wykłady i szkolenia – dla osób fizycznych oraz prawnych

4) prowadzenie działalności badawczej i wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych

5) fundowanie stypendiów dla uzdolnionych twórców architektury tradycyjnej

6) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz międzynarodowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji

§ 7

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 8

Fundacja dla realizacji celów statutowych prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Rozdział III

Majątek Fundacji

§ 9

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 1. Przychody fundacji mogą pochodzić z:

1) darowizn, spadków i zapisów

2) dotacji i subwencji osób prawnych,

3) zbiórek i imprez publicznych,

4) crowdfundingu

5) majątku fundacji,

6) odsetek bankowych.

 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa ewentualne długi spadkowe.

§ 10

Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV

Władze Fundacji

§ 11

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 12

 1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu członków.
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 1. Fundator powołuje pierwszy Zarząd i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.
 1. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
 1. W trakcie trwania kadencji Zarządu Prezes może powoływać nowych członków Zarządu nie wykraczając poza zakres przewidziany w ustępie 1.
 1. Ustępujący Zarząd większością 2/3 głosów wskazuje nowego Prezesa, a ten powołuje pozostałych członków nowego Zarządu.
 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

1) złożenia pisemnej rezygnacji

2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej

3) śmierci członka Zarządu

§ 13

Zarząd Fundacji:

1) wyznacza główne kierunki działania Fundacji

2) kieruje bieżącą działalnością Fundacji

3) realizuje cele statutowe Fundacji

4) sporządza plan pracy, budżet i sprawozdania z działalności Fundacji

5) zarządza majątkiem Fundacji

6) reprezentuje Fundację na zewnątrz

7) podejmuje decyzje w sprawie zmian statutu, połączenia Fundacji z inną, likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku

§ 14

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 1. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 1. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków organu, o ile pozostałe postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Rozdział V

Reprezentacja

§ 15

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie.
 1. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

Rozdział VI

Zmiana statutu

§ 16

 1. Decyzje w sprawie zmiany statutu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów.
 1. Zmiana statutu nie może powodować istotnych zmian celów Fundacji.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 17

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 1. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
 1. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów.

§ 18

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 1. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
 1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów.
 1. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Polsce organizacji o zbliżonych celach.

§ 19

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

§ 20

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejestrowy.